ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Προσκληση 4: Προγράμματος INTERREG "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A "Ελλάδα - Κύπρος"
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Αριθμός πρόσκλησης : Κ4
Κατηγορία Δικαιούχων : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Οι δικαιούχοι (εταίροι) θα πρέπει να είναι και από τις δύο συμμετέχουσες χώρες του Προγράμματος και να συνεργάζονται στην ανάπτυξη και την υλοποίηση των πράξεων:
- εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές
- οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οργανισμοί υπό προϋποθέσεις
- μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου υπό προϋποθέσεις
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Επενδύσεις για την βελτίωση της ενεργητικής αποδοτικότητας των μεταφορών ιδίως σε αστικές περιοχές (Β.Α.Α.)
- Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
- Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
- Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αρχών, της οικονομίας και του πληθυσμού
- Φυσική - Πολιτιστική Κληρονομιά
Σκοπός / Στόχος : Η πρόσκληση αφορά στους εξής Άξονες Προτεραιότητας και Ειδικούς στόχους:
* ΑΠ2 "Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές"
- Ειδικός Στόχος 2.1.: Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια
- Ειδικός Στόχος 2.3.: Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές
* ΑΠ3 "Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων"
- Ειδικός Στόχος 3.1.: Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές
- Ειδικός Στόχος 3.2.: Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
- Ειδικός Στόχος 3.4.: Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : οι ενδεικτικές δράσεις καθώς και οι δείκτες επίτευξης των ανωτέρω Ειδικών Στόχων περιγράφονται αναλυτικά στο Προγραμματικό Έγγραφο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 12.935.800 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 18/06/2019  Λήξη: 30/09/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων (εταίρων) δεν πρέπει να είναι μικρότερος από δύο (2) και δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) συμπεριλαμβανομένου και του Κύριου Δικαιούχου (Επικεφαλής εταίρου).
Επικοινωνία : Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΠ ΚΠ Interreg III
Τηλ: 2310 469600
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση