>ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Προγράμματα

Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο,Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων


Αριθμός προγραμμάτων : 2

Τίτλος προγράμματος : Πρόγραμμα ΤΧΣ: Ειδικό πρόγραμμα χορήγησης επενδυτικών δανείων οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού για εκπόνηση τοπικών χωρικών σχεδίων (ΤΧΣ)
Κατηγορία προγράμματος : Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΧΣ: Ειδικό Πρόγραμμα χορήγησης επενδυτικών δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ Βαθμού για την εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ)
Κατηγορία προγράμματος : Δανεισμός από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.)
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Επιστροφή