ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Πρόγραμμα ΤΧΣ: Ειδικό πρόγραμμα χορήγησης επενδυτικών δανείων οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού για εκπόνηση τοπικών χωρικών σχεδίων (ΤΧΣ)


Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Περίοδος εφαρμογής : 2019-2024 (με δυνατότητα παράτασης)
Στόχοι : Βασικός στόχος του Προγράμματος ΤΧΣ είναι η ταχεία εκπόνηση και έγκριση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων για το σύνολο της χώρας, που θα συμβάλει στην ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και εδαφική οργάνωση σε
επίπεδο πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, δημιουργώντας συνθήκες ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ν. 4447/20156 και του ν. 3852/2010.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Eκπόνηση και έγκριση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων
Προϋπολογισμός : 200.000.000 Ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓ/32989/627
ΦΕΚ 1620/Β/10-05-2019 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Πράσινο Ταμείο
τηλ: 210 5241903, 210 5241919
Παρατηρήσεις : - Αναμένεται πρόσκληση
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programmata_details&programma_id=67
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=l27LwEdwE9g%3D&tabid=37&language=el-GR

Εκτύπωση   Προσκλήσεις