>ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Προγράμματα

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Aνάπτυξης και Eπενδύσεων


Αριθμός προγραμμάτων : 1

Τίτλος προγράμματος : Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ)
Κατηγορία προγράμματος : Προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών

Επιστροφή