>ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Προγράμματα

Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ) / Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)


Αριθμός προγραμμάτων : 2

Τίτλος προγράμματος : Ταμείο Υποδομών - ΤΑΜΥΠΟΔ
Κατηγορία προγράμματος : Ταμείο Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ)

Τίτλος προγράμματος : Ταμείο Υποδομών - ΤΑΜΥΠΟΔ
Κατηγορία προγράμματος : Δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Επιστροφή