ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Ταμείο Υποδομών - ΤΑΜΥΠΟΔ


Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ) / Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Στόχοι : Η χρηματοδότηση και υλοποίηση των επενδύσεων μέσω του Ταμείου αναμένεται να συμβάλλει στην επίτευξη των κάτωθι στόχων του ΕΤΠΑ:
- Θεματικός Στόχος 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
- Θεματικός Στόχος 6: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Σκοπός : Σκοπός του Ταμείου Υποδομών είναι να προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης. Έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αστικής ανάπτυξης θα μπορέσουν να υλοποιηθούν καλύπτοντας υπάρχουσες ανάγκες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων. Ο προγραμματισμός του νέου Ταμείου δύναται να συμπεριλάβει την αξιοποίηση της πρακτικής των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Μέσω του νέου Ταμείου Υποδομών θα μπορούν να χρηματοδοτούνται έργα στους τομείς:
- Ενεργειακής Αποδοτικότητας (πχ οδικός φωτισμός, νοσοκομεία κλπ)
- Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, υδροηλεκτρικοί - της προστασίας του περιβάλλοντος (υποδομών ύδρευσης, διαχείρισης αποβλήτων, βιομηχανικά πάρκα κλπ)
- Ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης (αστικές υποδομές ανάπλαση αποκατάσταση εγκαταλειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ)
Στην χρηματοδότηση δύναται να συμπεριλαμβάνονται έργα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
Προϋπολογισμός : 450.000.000 ευρώ (- Συγχρηματοδοτούμενοι πόροι του ΕΠΑΝΕΚ: 200.000.000 €. - Επιπρόσθετοι Εθνικοί πόροι μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 200.000.000 €. - Εθνικοί πόροι ύψους 50 εκ. €. οι οποίοι θα προέρθουν από επιστροφές του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA που λειτούργησε την ΠΠ 2007-2013)
Θεσμικό πλαίσιο : - Αριθ. 6269/1895 Α1
- ΦΕΚ 4159 Β/2017 (σχετικό αρχείο)
Παρατηρήσεις : - Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο φορέας διαχείρισης του ΤΑΜΥΠΟΔ.
- Η ΕΤΕπ επιλέγει Ενδιάμεσους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) οι όποιοι θα λάβουν πόρους προκείμενου να τους διοχετευόσουν, υπό την μορφή δανείων, σε βιώσιμα έργα στους παραπάνω τομείς. Ήδη έχουν επιλεγεί από την ΕΤΕπ οι τέσσερες συστατικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, , Eurobank,Τράπεζα Πειραιώς και AlphaBank)

Εκτύπωση   Προσκλήσεις