ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μετάφραση του όρου : (έδαφος) που μπορεί να βελτιωθεί (με λιπάσματα)

Επιστροφή