ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μετάφραση του όρου : Umleitung, Diversion, Umweg, Abweichung

Επιστροφή