ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μετάφραση του όρου : Abteilung fuer technische und kaufmännische Dienstleistungen

Επιστροφή