ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Rauchen
Raucherraum/Nichtraucherraum
Raue Haus
Raum
Raum besetzt
Raum mit Teilern
Raum Programmdurchführung
Raumaufteilung
räumen
Raumentwicklungskonzepts (ESVP)
Raumfähre
Raumfahrtindustrie
Raumfahrzeug
Raumfschiff
Raumgestaltung
Raumkonfiguration
Räumliche Zone Entwicklungsplan

Επιστροφή