ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Wagon
Wagon à bestiaux
Wagon de marchandises
Wagon frigorifique
Wagon-citerne
Wagon-lit
Wagon-poste
Wagon-restaurant
Wagonnet
Wagonnier
Warrantage
Warranté
Warranter
Water-closet
Waterιngue
WC (water closets)

Επιστροφή