ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Puits de pétrole
Puits de sondage
Pur(e)
Pureté
Purge
Purger
Purificateur (d'air)
Purifier
Purin
Puriste
Puritain(e) (adj)
Puritain(e) (n)
Puritanisme
Putsch
Pylône
Pyromanie

Επιστροφή