ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Provenance (de... française)
Provenir (de)
Providence
Providentiel(le)
Province
Province (en)
Province (la)
Provincial(e) (adj)
Provinciale (une jeune)
Provincialisme
Proviseur (lycée)
Provision
Provision (argent)
Provisoire (adj)
Provisoirement
Proximité
Prud'hommes (conseil des)

Επιστροφή