ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Propriété d'État
Propriété foncière
Propriété indivise
Propriété industrielle
Propriété privée
Propriété publique
Prorogation
Proroger
Proscription
Proscrire
Proscrit(e) (adj)
Proscrit(e) (n)
Prosélyte
Prosélytisme
Prospecter
Prospection
Prospectus

Επιστροφή