ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Parler en verlan
Paroi
Paroisse
Paroissial
Paroissien(ne)
Parole (donner sa)
Parpaing
Parquer
Parquet
Parrain (d'un sportif)
Parrain (d'une entreprise)
Parrain (d'une fondation)
Parrainer
Parricide
Part
Part de marché
Partage d'un pays

Επιστροφή