ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Pauvre (adj)
Pauvre comme job
Pauvreté du sol
Pavé (le)
Pavement
Paver
Pavillon d'un hôpital
Pavillon de chasse
Payable
Payable à vue
Payant
Payant(e) (adj)
Paye
Payer
Payer en espèces
Payer par acompte
Payer par trimestre

Επιστροφή