ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Kermesse
Kilométrage
Kilomètre
Kilomètre-passager (trafic aérien)
Kilowatt
Kiosque
Kiosque à journaux
Kiosque à musique
Kit (en)
Kolkhoze
Krach (financier)

Επιστροφή