ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Take part in (to)
Take place (to)
Take possession of (to)
Take precedence over (to)
Take refuge (to)
Take somebody in as a lodger (to)
Take somebody on again (to)
Take somebody under one's wing (to)
Take the chair (to)
Take the waters (to)
Take things in hand again (to)
Take to the streets (to)
Take up a position (to)
Take up one's duties (to)
Take up one's office (to)
Take-over
Taking possession

Επιστροφή