ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Hinterland
Hippocratic oath
Hire (to)
Hiring
Historian
Historic area
Hitech park
HIV
HIV negative
HIV positive
Hold a high position (to)
Hold a meeting (to)
Hold an important position (to)
Hold hostage (to)
Hold-ups
Holding a majority of shares
Holding company

Επιστροφή