ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Ζάκυνθο μέσω του LEADER


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού και φορείς τους
- Φορείς Δημοσίου Τομέα
- Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΛΙΕΙΑ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
- Επενδύσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών. - Ενίσχυση δομών και υποδομών φορέων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή
- Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και προστασίας ακτών
- Επενδύσεις στον τομέα υγείας (κέντρα ψυχικής υγείας, κλπ)
- Δημιουργία βελτίωση αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (παιδικοί, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης , φροντίδας αστέγων κλπ)
- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
- Υποδομές Πολιτισμού (Πολιτιστικά Κέντρα, Βιβλιοθήκες κλπ.)
- Υποδομές Αθλητισμού (Αθλητικά Κέντρα, κλπ)
- Δράσεις Τουρισμού
- Φυσική - Πολιτιστική Κληρονομιά
- Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων
- Έργα υποδομής μικρής κλίμακας για αγροτικούς οικισμούς
- Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών
- Δημιουργία μικρών δημοσίων τουριστικών υποδομών και υποδομών αναψυχής
- Δράσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
- Οδικό δίκτυο
Σκοπός / Στόχος : Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Οι εν λόγω παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό ή η όποια χρηματική συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της δραστηριότητας, δεν μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι δράσεις και οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω των τοπικών στρατηγικών, όσον αφορά σε δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

- Δράση 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»
• Υποδράση 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια»
• Υποδράση 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.λπ.)»
• Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)»
• Υποδράση 19.2.4.4 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων»
• Υποδράση 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο - οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)»
- Δράση 19.2.6 «Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών» η οποία περιλαμβάνει την:
• Υποδράση 19.2.6.1.1 «Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα»
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : € 1.218.750 Αναλυτικά: - Υποδράση 19.2.4.2: 350.000 - Υποδράση 19.2.4.3: 250.000 - Υποδράση 19.2.4.4: 100.000 - Υποδράση 19.2.4.5: 400.000 - Υποδράση 19.2.6.1: 118.750
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 10/05/2019  Λήξη:
Ολοκλήρωση έργου έως : 30/06/2023
Ειδικές πληροφορίες : Συγκριτική Αξιολόγηση Προτάσεων
Επικοινωνία : Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Ζακύνθου και Δήμου Ζακύνθου
Τηλ:26950 58106
Υπεύθυνοι:
Λάμπρος Καπνίσης: Τηλ: 26950 58106, E mail: lakapnisis@gmail.com
Στέλλα Αντιόχου: Τηλ: 26950 58106, E mail: stella63@yahoo.com

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020
Πληροφορίες: Αντώνης Ζησιμόπουλος
Τηλ: 210 5275134
E-mail: azisimopoulos@mou.gr

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Υπεύθυνη: Βανέσσα Λινάρδου
Τηλ: 26613 60034
E-mail: vlinardou@mou.gr
Ιστοσελίδα δημοσίευσης
http://www.pepionia.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση