ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ηπείρου
Αριθμός πρόσκλησης : 6652
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ,
- Φορείς Κυβέρνησης, Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
- Δήμοι, και Επιχειρήσεις αυτών
- Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),
- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
- Κτιριακά (Δημαρχείο κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Σημειώνεται επίσης, ότι ο εν λόγω τύπος δράσης συμβάλλει στην προτεραιότητα του ΕΣΕΚ για
«Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης».
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 7.537.311 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 02/01/2024  Λήξη: 06/09/2024
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-031
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΗΠΕΙΡΟΣ"
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο Ιωάννινα, 45221
Πληροφορίες: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ.: 26513-60517, 2651360500
Email: ypapa@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση