ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου – μεταφερόμενες πράξεις


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ηπείρου
Αριθμός πρόσκλησης : 7353
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμος Ηγουμενίτσας,
- Δήμος Ζηρού,
- Δήμος Ιωαννιτών,
- Δήμος Πρέβεζας,
- Δήμος Νικολάου Σκουφά,
- Δήμος Ζίτσας,
- Δήμος Πάργας
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΧΥΤ, ΜΕΑ, Πράσινα Σημεία, Κομποστοποίηση, Σταθμοί Μεταφόρτωσης κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Η παρούσα υποδράση αφορά την ένταξη πράξεων στο Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 για την οποία απαιτείται για λόγους διαχειριστικούς η απόσυρσή τους από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, και πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
Οι προτεινόμενες δράσεις θα αφορούν τη δημιουργία Μεγάλων ή Μικρών Πράσινων Σημείων, σύμφωνα με τους ορισμούς και τις προδιαγραφές του αρ. 21 του Ν.4447/2016 και της ΚΥΑ 18485/2017 και θα πρέπει να προβλέπουν ως κύριο μέλημα τη συγκέντρωση ρευμάτων αστικών αποβλήτων που δεν καλύπτονται από υφιστάμενα οργανωμένα συστήματα ανακύκλωσης, ή ρευμάτων αποβλήτων που εν γένει δεν καλύπτονται επαρκώς από την αγορά ανακύκλωσης (Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης).
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Eιδικότερα xρηματοδοτούνται:
• Έργα υποδομής για τη δημιουργία Μεγάλων ή Μικρών Πράσινων Σημείων
• Προμήθειες εξοπλισμού για τη λειτουργία των ανωτέρω, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που διατίθεται από υφιστάμενα υπόχρεα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης
• Απόκτηση γης για την εγκατάσταση των ανωτέρω
• Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ
• Αρχαιολογικές εργασίες, με δικαιούχο-εταίρο την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων
• Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 2.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 20/02/2024  Λήξη: 20/05/2024
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-036
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΗΠΕΙΡΟΣ"
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο Ιωάννινα, 45221
Πληροφορίες: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ
Τηλ.: 2651360512, 2651360500
Email: sofitsit@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση