ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δράση RSO2.5α: Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης (συνεχιζόμενα εργα)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αριθμός πρόσκλησης : 7113
Κατηγορία Δικαιούχων :
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ),Νέστου, Καβάλας
- Δήμοι Προσοτσάνης, Θάσου
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση υδάτων - Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της περιφέρειας
- Η ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής ποταμών και η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, των δασών και των θαλασσών
Σκοπός / Στόχος : Ενδεικτικά περιλαμβάνονται έργα κατασκευής νέων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού και επέκτασης - ενίσχυσης υφιστάμενων, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού με αντικατάσταση παλαιωμένων αγωγών, διασύνδεση αγωγών, ενίσχυση διατομών, κ.α., υποδομές αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού ή
αναβάθμισης υφιστάμενων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού, κλπ.
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα χρηματοδοτηθούν οι παρακάτω τμηματοποιημένες (phased) πράξεις. Ενδεικτικά
αναφέρονται οι εξής:
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΜIS 5000912)
Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα ΔΕ Φιλίππων (MIS 5033654)
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ (MIS 5035045)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (MIS5052238)
Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης τηλεελέγχου τηλεχειρισμού
και ανίχνευσης διαρροών του υφιστάμενου εξωτερικού δικτύου υδροδότησης του Δήμου Νέστου (MIS 5062111
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε πράξεις οι οποίες αξιολογήθηκαν θετικά και εντάχθηκαν στο ΠΕΠ ΑΜΘ2014-2020 και που διαχειριστικοί λόγοι υπαγορεύουν την μεταφορά τους για συνέχιση και ολοκλήρωση στο ΕΠ Α. Μακεδονία, Θράκη 2021-2027, με πλήρη τήρηση των απαιτήσεων αυτής της περιόδου. Η δράση αποσκοπεί στην κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης (π.χ. κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης - ενίσχυσης
υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού με αντικατάσταση παλαιωμένων αγωγών, διασύνδεση αγωγών, ενίσχυση διατομών, κ.α., υποδομές αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού ή αναβάθμισης υφιστάμενων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού, κλπ) Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την εξασφάλιση της επάρκειας σε προβληματικές περιοχές, (π.χ. ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, νησιά ) και την διασφάλιση της ποιότητας του νερού που προορίζεται για πόσιμο. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα περιοχές που δεν διαθέτουν δίκτυα ύδρευσης και παρουσιάζουν υφιστάμενες και όχι μελλοντικές ανάγκες καθώς και, τεκμηριωμένα, ζητήματα ποιότητας νερού που άπτονται θεμάτων Δημόσιας Υγείας.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 5.200.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 12/02/0202  Λήξη: 30/04/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΜΘ42
Επικοινωνία : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ»
Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28 Κομοτηνή, 69132
Πληροφορίες: ΣΤΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΙΩΝΑ
Τηλ.: 2531352311, 2531352300
Email: siona@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση