ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Προστασία, ανάδειξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς και του οικοτουρισμού - ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Αριθμός πρόσκλησης : 6394
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Έδρα, ΠΕ Κοζάνης & ΠΕ Καστοριάς)
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Φυσική - πολιτιστική κληρονομιά
- Δράσεις Τουρισμού
- Φυσική - Πολιτιστική Κληρονομιά
Σκοπός / Στόχος : Με τη δράση επιδιώκεται η προστασία και η ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς και η συμβολή στην
ολοκληρωμένη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά τα εμπροσθοβαρή «μεταφερόμενα» έργα του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 για την
προστασία, ανάδειξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς και του οικοτουρισμού.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Δημιουργία / αναβάθμιση υποδομών αναψυχής -τουρισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και
κοινωνικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών / υπηρεσιών προσβασιμότητας στις περιοχές
παρέμβασης, καθώς και δράσεων προώθησης «έξυπνων τουριστικών προορισμών»
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 7.100.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 08/03/2024  Λήξη: 10/05/2024
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: 29
Επικοινωνία : ΕΥΔ Προγράμματος Δυτική Μακεδονία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.pepdym.gr
Διεύθυνση
ΖΕΠ Κοζάνης, Κοζάνη, 501 00
Τηλ
2461350933
Φώτω Ζαγορίτου

τηλ: 2461350933
fofizago@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση