ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός Μονάδων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 7634
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
- Δράσεις για σχολικές μονάδες
Σκοπός / Στόχος : Αντικείμενο της δράσης είναι η συμπλήρωση/βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου των Δημοτικών Υποδομών
Φροντίδας Παιδιών (Βρεφονηπιακοί / Παιδικοί Σταθμοί) της Περιφέρειας Αττικής. Με την συμπλήρωση του δικτύου επιδιώκεται η βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε υποδομές κοινωνικής πρόνοιας, και η άρση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και η βελτίωση γενικά της ποιότητας επάρκειας των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η δράση «Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός Μονάδων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας»
εντάσσεται στη κατηγορία δράσεων 4.2.1. «Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός Μονάδων Προσχολικής
Εκπαίδευσης και Φροντίδας» του Προγράμματος «Αττική» και αφορά σε πράξεις που έχουν υποβληθεί και έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της δράσης της ΠΠ2014-2020 με τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΝΕΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ» (Πρόσκληση ΑΤΤ052) και πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός της ΠΠ2021-2027, εφόσον οι πράξεις δεν έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενό τους ή υλοποιηθεί πλήρως πριν να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξαρτήτως του αν έχουν εκτελεστεί όλες οι σχετικές πληρωμές. (παρ. 6, άρθρο 63 του Κανονισμού 2021/1060). (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 4.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 04/03/2024  Λήξη: 04/07/2024
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: αττ060
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΤΤΙΚΗ"
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 98-100 Αθήνα, 11741
Πληροφορίες: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ.: 2131501525, 2131501500
Email: csimitopoulos@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση