ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Σχολικά Κτίρια


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 7594
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε
- ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ,
- ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ,
- ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
- ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
- Δράσεις για σχολικές μονάδες
Σκοπός / Στόχος : Η δράση «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Σχολικά Κτίρια» εντάσσεται στη κατηγορία δράσεων 2.1.1. «Ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτιρίων» και αφορά στις πράξεις που έχουν υποβληθεί και έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της ομότιτλης δράσης της ΠΠ2014-2020 (Πρόσκληση ΑΤΤ122). Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων αρμοδιότητας ΚτΥπ Α.Ε., με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοτικών κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις κτιριακές υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής λοιπών τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι προς χρηματοδότηση παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά σκόπιμο,
έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ, με την προϋπόθεση ότι στις συγκεκριμένες
υποδομές έχουν προβλεφθεί κατ’ αρχάς οι απαραίτητες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 20.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 04/03/2024  Λήξη: 04/11/2024
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: αττ059
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΤΤΙΚΗ"
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 98-100 Αθήνα, 11741
Πληροφορίες: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ.: 2131501525, 2131501500
Email: csimitopoulos@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση