ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

European VOD Networks and Operators


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Δημιουργική Ευρώπη 2021 - 2027/ Creative Europe Programme 2021-2027
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : CREA-MEDIA-2024-VODNET)
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς
Θεματικός τομέας : - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Υποδομές Πολιτισμού (Πολιτιστικά Κέντρα, Βιβλιοθήκες κλπ.)
- Δράσεις Πολιτισμού
Σκοπός / Στόχος : Στο γενικό πλαίσιο του ειδικού στόχου της προώθησης της ανταγωνιστικότητας, της επεκτασιμότητας, της συνεργασίας, της καινοτομίας, της βιωσιμότητας και της κινητικότητας στον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τομέα, οι προτεραιότητες του σκέλους MEDIA είναι:
- να ενισχύσει την κυκλοφορία, την προώθηση, τη διαδικτυακή και θεατρική διανομή των Ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, εντός της Ένωσης και διεθνώς, στο νέο ψηφιακό περιβάλλον· και μέσω ενός καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου·
- να προωθήσει Ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα, έργα πολιτιστικής κληρονομιάς και να υποστηρίξει την δέσμευση και ανάπτυξη ενός κοινού όλων των ηλικιών, και ιδιαίτερα των νέων σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : To MEDIA παρέχει υποστήριξη για:
- Ευρωπαϊκά Δίκτυα και Φορείς για την προβολή βίντεο κατ' απαίτηση (VOD: Video on Demand), εξετάζοντας έναν σημαντικό αριθμό μη ευρωπαϊκών έργων, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητάς τους.
Δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν (εύρος)
- Κοινές/συνεργατικές διασυνοριακές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας των ευρωπαϊκών πλατφορμών VOD, οι οποίες θα προσφέρουν σημαντική αναλογία μη εθνικών ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων καθώς και την αύξηση της προβολής και της προσβασιμότητας στο ευρωπαϊκό περιεχόμενο σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο κοινό (ευρωπαϊκό και διεθνές).
- Ανάπτυξη καινοτομιών στην ψηφιακή προώθηση, το μάρκετινγκ και των στρατηγικών επωνυμίας
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 10 000 000 EUR
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 03/10/2023  Λήξη: 09/04/2024
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία :
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση