ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Networks of Towns (Δίκτυα Πόλεων)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες 2021 - 2027 (CERV)
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT
Κατηγορία Δικαιούχων :
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : 1,2,3,14,17,98,99
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Καταπολέμηση διακρίσεων (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας , κέντρα διημέρευσης , συμβουλευτική υποστήριξη κλπ )
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σκοπός / Στόχος : Σκοπό της πρόσκλησης είναι:
- Να προωθηθούν οι ανταλλαγές μεταξύ των πολιτών διαφορετικών χωρών, να ενισχυθεί την αμοιβαία κατανόηση και ανοχή και να τους δοθεί η ευκαιρία να διευρύνουν τις προοπτικές τους και να αναπτύξουν την αίσθηση του ευρωπαϊκού ανήκειν και της ευρωπαϊκής ταυτότητας·
- Να δοθεί η δυνατότητα στις πόλεις να εμπλέξουν τους πολίτες και τις κοινότητές τους σε συζητήσεις και δράσεις σχετικές με το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, την αλληλεγγύη και τη μετανάστευση. Να δοθεί η ευκαιρία στους πολίτες να ανακαλύψουν την πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κατανοήσουν ότι οι ευρωπαϊκές αξίες και η πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν ένα ισχυρό θεμέλιο για ένα κοινό μέλλον.
- Να ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ των δήμων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
- Να υποστηριχθεί η χρηστή τοπική διακυβέρνηση και να ενισχυθεί ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Ανάπτυξη Δικτύων Πόλεων και ενσωμάτωση μιας σειράς δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος, τη συμμετοχικότητα και τη βιωσιμότητα.
- Οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: εργαστήρια, σεμινάρια, συνέδρια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, διαδικτυακά σεμινάρια, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, εκδηλώσεις με μεγάλη προβολή, συλλογή δεδομένων και διαβούλευση, ανάπτυξη, ανταλλαγή και διάδοση καλών πρακτικών μεταξύ των δημόσιων αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ανάπτυξη εργαλείων επικοινωνίας και τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 6.000.000 ευρώ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 14/12/2023  Λήξη: 18/04/2024
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : Ministry of Interior (former Ministry of Administrative Reorganization)
https://www.ypes.gr/
Ms Athina Kotsona
a.kotsona@ydmed.gov.gr
Tel. : + 213 13 132 73
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση