ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Call for proposals to promote gender equality


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες 2021 - 2027 (CERV)
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : CERV-2024-GE
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι ενώσεις τους, κοινωνικοί εταίροι (εργαζόμενοι ή εκπρόσωποι επιχειρήσεων), επιθεωρήσεις εργασίας, φορείς για την ισότητα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και άλλοι ενδιαφερόμενοι.
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Ισότητα Φύλων
Σκοπός / Στόχος : Υποστήριξη, προώθηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών για την προώθηση της πλήρους απόλαυσης των δικαιωμάτων των γυναικών, η ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η ισότητα στην αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών, η ενδυνάμωση των γυναικών και η ενσωμάτωση των φίλων ισότιμα στην χάραξη πολιτικών και σε άλλες διαδικασίες.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι δράσεις θα κινηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω προτεραιοτήτων
- Αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών του χάσματος που παρατηρείται μεταξύ των φύλων, μέσω της αλλαγής της προσέγγισης των φύλων και της αμφισβήτησης των στερεοτύπων που υπάρχουν
- Υποστήριξη της εφαρμογής των διατάξεων της Αρχής Διαφάνειας Αμοιβών
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 100.000 ευρώ και πάνω
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 21/12/2023  Λήξη: 29/02/2024
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Ο προϋπολογισμός του έργου (μέγιστο ποσό επιχορήγησης) δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 100.000 ευρώ και στις δύο προτεραιότητες.
Επικοινωνία : Ministry of Interior (former Ministry of Administrative Reorganization)
www.ypes.gr
Vasilissis Sofias 15,
106 74 Athens
Ms Athina Kotsona
a.kotsona@ydmed.gov.gr
Tel. : + 213 13 132 73
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση