ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ_V


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ)
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Aνάπτυξης και Eπενδύσεων
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : 7500
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • Δήμοι
Όπως εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα χρηματοδότησης
• Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
Όπως εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα χρηματοδότησης
• Λιμενικά Ταμεία
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου
• Περιφέρειες
Όπως εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα χρηματοδότησης
Θεματικός τομέας : - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
- Επενδύσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών. - Ενίσχυση δομών και υποδομών φορέων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή
- Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και προστασίας ακτών
- Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αρχών, της οικονομίας και του πληθυσμού
- Δράσεις ενημέρωση και ευαισθητοποίησης για τη "Κλιματική Αλλαγή"
Σκοπός / Στόχος :
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών είναι:
1. Έργα /μελέτες που αφορούν στην εφαρμογή μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών των μελλοντικών φυσικών καταστροφών
2. Έργα /μελέτες που αφορούν στην εφαρμογή μέτρων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι φυσικές καταστροφές στις υποδομές αρμοδιότητας των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
3. Προμήθειες μονίμων εξοπλιστικών μέσων ή τεχνικού ή άλλου υλικού εξοπλισμού
4. Πάσης φύσεως έξοδα που σχετίζονται ευθέως μ΄ αυτά.
Μη επιλέξιμες δαπάνες
1) Λειτουργικές δαπάνες
2) Εργασίες τακτικής συντήρησης υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 32.180.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 02/01/2024  Λήξη: 28/06/2024
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2025
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: Π86_31 ΦΚ 5
Επικοινωνία :
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση