ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κεντρικής Διοίκησης & Ο.Τ.Α


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ)
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : 5051
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Φορείς Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης για τα ιδιόκτητα κτίρια της κεντρικής δημόσιας διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.4342/2015 (άρθρο 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ), πλην εποπτευόμενων ΝΠΙΔ και Ανων. Εταιρειών αυτών)
- Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενων από Φορείς της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης
- Δήμοι (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού)
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Κτιριακά (Δημαρχείο κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης προβλέπονται παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων (μεγάλα δημόσια κτίρια, κτίρια κεντρικής διοίκησης, δημαρχεία, κ.α.). Οι δράσεις θα αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση κτιρίων της Κεντρικής Κυβέρνησης και των ΟΤΑ Α’ Βαθμού, με έμφαση σε ιδιαίτερα ενεργοβόρα, εμβληματικά κτίρια ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης ΑΠΕ, περιλαμβάνονται δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αποθήκευσης, δηλαδή εφαρμογές ενεργειακού συμψηφισμού με την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτει οικονομική δραστηριότητα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο στόχος της υλοποίησης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης θα είναι η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία Β) ή, εάν αυτό είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό, η αναβάθμισή τους σε ανώτερη ενεργειακή κατηγορία.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Οι εργασίες επί του κτιριακού κελύφους όπως προσθήκη μόνωσης, η αντικατάσταση/προσθήκη κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης,
- Η ενεργειακή αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων,
- Η ενσωμάτωση ΑΠΕ,
- Η εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής
απόδοσης (ΣΗΘΥΑ),
 Η αναβάθμιση συστημάτων φυσικού/τεχνητού φωτισμού,
 Η εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης κλπ
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 7.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 30/11/2023  Λήξη: 31/12/2026
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: 1.1.44.1
Επικοινωνία : Χαράλαμπος Συρόπουλος, τηλέφωνο 2132142294, e-mail: m.syropoulos@mou.gr
Αγγελική Ιωακειμοπούλου τηλέφωνο 2132142256 , e-mail a.ioakimopoulou@mou.gr και για τεχνικά θέματα η κα Γλυκερία Ναυρόζογλου, τηλέφωνο 2132142222, e-mail: gnavrozoglou@mou.gr (Υπεύθυνη ΟΠΣ της
ΕΥΔ).
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση