ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017.


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμοι, Νομικά Πρόσωπα των Δήμων
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Δημιουργία βελτίωση αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (παιδικοί, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης , φροντίδας αστέγων κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Χρηματοδότηση των Δήμων και Νομικών Προσώπων αυτών για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Επιλέξιμες δαπάνες:
1. Δαπάνες για την προσαρμογή των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται οι δημοτικοί βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, στις προδιαγραφές του π.δ. 99/2017 και αφορά σε σταθμούς που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Σε μισθωμένα ή παραχωρημένα κτίρια οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που η ελάχιστη διάρκεια μισθωτηρίου συμβολαίου, σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου ή απόφασης παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης ή παραχωρητήριο, είναι εννέα (9) έτη από την ημερομηνία πλήρους συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 95.000.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 28/06/2018  Λήξη: 31/12/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2022
Ειδικές πληροφορίες : - Π.Δ. 99/2017: http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/141a_2017.1506600983730.pdf
- Μη επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι εργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 του π.δ. 99/2017 πλην των περιπτώσεων του άρθρου 117 του ν. 4547/2018 (Α΄102) που αφορούν στην έκδοση του πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
Επικοινωνία : Πληροφορίες: Σ. Μπέσιου, Α. Φαρούπου (ΥΠΕΣ)
Τηλέφωνο: 2131364974, 2131364722
Email: filodimos1@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση