ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Κατασκευή έργων προστασίας ακτών - αντιδιαβρωτικών έργων (Μεταφερόμενες πράξεις της ΠΠ 2014- 2020)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Αριθμός πρόσκλησης : 3266
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
• ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
Θεματικός τομέας : - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
- Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και προστασίας ακτών
Σκοπός / Στόχος : Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών, είναι αναγκαία η εκτέλεση έργων και δράσεων αποκατάστασης διαβρωμένων παράκτιων περιοχών, με στόχο την προστασία από τους κινδύνους που επιφέρει το φαινόμενο (π.χ. πλημμύρες παράκτιων περιοχών), αλλά και τα έργα πρόληψης και προστασίας των ακτών από τη διάβρωση. Η υλοποίηση δράσεων στοχεύει στην διατήρηση, προστασία και αναβάθμιση της υφιστάμενης κατάστασης της ακτογραμμής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι προβλεπόμενοι κύριοι τύποι τεχνικών παρεμβάσεων αναφέρονται σε επεμβάσεις στις μορφοδυναμικές διεργασίες με σκοπό την μείωση της διαβρωτικής τάσης των κυματισμών και των κυματογενών ρευμάτων, αποκλειστικά στις ακτές που έχουν υποστεί ή απειλούνται με σημαντική διάβρωση μέσω (ενδεικτικά):
- Τεχνητών αναπλάσεων ακτών (ήπιες μέθοδοι)
- Κατασκευής παράκτιων τεχνικών έργων προστασίας κατά προτίμηση ήπιων μορφών όπως είναι οι βυθισμένοι ή και πλωτοί κυματοθραύστες, διακριτικοί πρόβολοι κλπ
- Αποστράγγισης των ακτών
- Επανακατασκευών – ενισχύσεων θαλάσσιων τοίχων (όπου αυτοί υπάρχουν και εφόσον απαιτείται)
- Συνδυασμού των παραπάνω ή άλλων αποδοτικών.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 3.654.961,00.€.
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 11/08/2023  Λήξη: 10/11/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_2.4_9
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»
Πληροφορίες: Ευστράτιος Μουφλουζέλλης
Τηλ.: 2251352022, 2251352000
Email: emouflouzellis@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση