ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων με χαμηλή ενεργειακή κλάση, που ανήκουν σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού της ΠΒΑ


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Αριθμός πρόσκλησης : 3281
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,
• Δήμοι, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
- Κτιριακά (Δημαρχείο κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων με χαμηλή ενεργειακή κλάση, που ανήκουν στους Δήμους και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, παντός είδους χρήσης. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις κτιριακές υποδομές του δημόσιου τομέα, με την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής λοιπών τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, κατά κύριο λόγο θα αφορούν το κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση) και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (σύστημα ψύξης-θέρμανσης, φωτισμός κλπ), καθώς και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο «Ειδικότεροι Κανόνες Επιλεξιμότητας» της παρούσας πρόσκλησης.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 13.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 01/12/2023  Λήξη: 30/09/2024
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_2.1_12
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»
Πληροφορίες: Ευστράτιος Μουφλουζέλλης
Τηλ.: 2251352022, 2251352000
Email: emouflouzellis@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση