ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Υλοποίηση δράσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ηπείρου
Αριθμός πρόσκλησης : 4932
Κατηγορία Δικαιούχων : ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Δ/νση Υδάτων Ηπείρου
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ ΥΔ Λ Ι,
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ,
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Κ.Λ.Π.
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση υδάτων - Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της περιφέρειας
Σκοπός / Στόχος : Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η βελτίωση και προστασία των υδατικών συστημάτων της
Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Περιλαμβάνονται κατά προτεραιότητα βασικά μέτρα του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού
Διαμερίσματος Ηπείρου, όπως:
• Μ05Β0401 «Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος, που
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα»:
-Ζώνες προστασίας σημείων υδροληψίας ποσίμου νερού Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων
-Ζώνες προστασίας σημείων υδροληψίας Πηγών Αγ.Γεωργίου
• M05B0404 «Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού»:
-Σχέδιο Ασφαλείας Νερού ΔΕΥΑ Ιωαννίνων
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 27/09/2023  Λήξη: 16/01/2024
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-020
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΗΠΕΙΡΟΣ"
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο Ιωάννινα, 45221
Πληροφορίες: Σοφία Τσιτουρίδου
Τηλ.: 2651360512, 2651360500
Email: sofitsit@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση