ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

«Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» (ΣΒΑΑ) για την υποβολή και έγκριση επικαιροποιημένων ΣΒΑΑ στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027 στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής στις Αστικές Περιοχές και την Ενδοχώρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ειδικού στόχου RSO5.1 «Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • Δήμος Λαμιέων
• Δήμος Χαλκιδέων
• Δήμοι Λεβαδέων, Θηβαίων
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
- Εκπόνηση μελετών
Σκοπός / Στόχος : Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην υποβολή επικαιροποιημένων προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της περιόδου 2014-2020 από τους χωρικούς φορείς των Δήμων Λαμιέων,
Χαλκιδέων, και Λεβαδέων –Θηβαίων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον «Οδηγό για τον σχεδιασμό και την
υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)»
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 64.000.000 € - Δήμος Λαμιέων: 20.000.000,00 € - Δήμος Χαλκιδέων: 24.000.000,00 € - Δήμοι Λεβαδέων και Θηβαίων: 20.000.000,00 € (εκ των οποίων 10.000.000,00€ αντιστοιχούν στο Δήμο Λεβαδέων και 10.000.000,00€ στο Δήμο Θηβαίων)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 22/11/2023  Λήξη: 29/12/2023
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
Ταχ. Δ/νση: Υψηλάντη 12 Λαμία, ΤΚ 35131
Πληροφορίες: Ι. Κούτσικος, Μ. Σακελλάρη
Τηλ.: 2231350907, 223135012
Email: gkoutsikos@mou.gr, msakellari@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση