ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Ανάκαμψης
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : ID: 16931
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Φορείς (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.α), Επιχειρήσεις
- Απευθύνεται ειδικά σε: Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), ΟΤΑ α’ βαθμού (Δήμοι), Επιχειρήσεις (Α.Ε., Ο.Ε./Ε.Ε, Ι.Κ.Ε, ΕΠΕ)
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
Σκοπός / Στόχος : Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες και των συναφών με αυτές εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και εύκολη πρόσβαση από όλους τους επισκέπτες στον προορισμό. Για το σκοπό αυτό, χρηματοδοτεί την ανάπτυξη παρεμβάσεων ημι-μόνιμων υποδομών σε παραλίες της χώρας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζομένων ατόμων γενικότερα.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

- Η κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στην παραλία για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
-Κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης
- Προμήθεια μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως: λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής , διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση την χειμερινή περίοδο
- Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων
- Προμήθεια πακέτου τηλεμετρίας και συσκευών συναγερμού
- Ειδική σήμανση στις προσβάσιμες παραλίες κ.ά.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 17.136.800,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 25/10/2023  Λήξη: 31/05/2024
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2025
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5157146
- Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά παραλία: 70.000 ευρώ (ΟΤΑ α’ βαθμού (Δήμοι), ΕΤΑΔ ΑΕ, Επιχειρήσεις)
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://tourism.development.mintour.gov.gr/
Επικοινωνία : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χριστίνα Θεοδωρίδη
Τηλ.: 210 3736065
email: theodoridi_c@mintour.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση