ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Ανάκαμψης
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : 1687
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Φορείς (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.α), Επιχειρήσεις
Θεματικός τομέας : - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΛΙΕΙΑ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Αλιευτικοί λιμένες - Καταφύγια
- Θαλάσσιες μεταφορές
Σκοπός / Στόχος : Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδότηση επενδύσεων σε τουριστικούς λιμένες της χώρας, για:

- Αναβάθμιση της υποδομής των υφιστάμενων τουριστικών λιμένων για την κάλυψη των προηγμένων απαιτήσεων της αγοράς και τη συμμετοχή στη διεθνή ανταγωνιστικότητα του σχετικού τουριστικού προϊόντος καθώς και νέων τουριστικών λιμένων εφ΄ όσον πληρούν προδιαγραφές ωριμότητας οι οποίες εξειδικεύονται στον Οδηγό Εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης.
- Εστίαση στην ενεργειακή/πράσινη αναβάθμιση των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης/χορήγησης πιστοποίησης πράσινων τουριστικών λιμένων βάσει διεθνών προτύπων.
- Ψηφιοποίηση των εγκαταστάσεων/υπηρεσιών των τουριστικών λιμενικών
- Κατασκευή/αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους τους επισκέπτες.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

- Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, που εξυπηρετούν τις ανάγκες του τουριστικού λιμένα καθώς και είτε της αθλητικής ή της πολυλειτουργικής δραστηριότητας και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στα οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας
- Κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης
Δίκτυα ηλεκτροκίνησης οχημάτων
- Επενδύσεις σε ΑΠΕ (σημειώνεται ότι η παραγόμενη ενέργεια πρέπει να κατευθύνεται στην κάλυψη των αναγκών της υποδομής και μόνο, ήτοι να προορίζεται αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση)
- Δράσεις εξοικονόμησης ύδατος με συστήματα αφαλάτωσης/ώσμωσης κλπ
- Δράσεις Ψηφιοποίησης
- Δαπάνες που συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους, με την επιφύλαξη της παρ.4 του αρ. 18 του ΓΑΚ
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 139.090.800 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 25/10/2023  Λήξη: 31/01/2024
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Το συνολικό ποσό των επενδυτικών σχεδίων θα μπορεί να κυμαίνεται από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) έως δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €) με διαβαθμίσεις ανά κατηγορία τουριστικού λιμένα (μαρίνα, καταφύγια και αγκυροβόλια).
Επικοινωνία : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χριστίνα Θεοδωρίδη
Τηλ.: 210 3736065
email: theodoridi_c@mintour.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση