ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Κατασκευή νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ)
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : 4912
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α ΄και Β΄Βαθμού
- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Θεματικός τομέας : - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και προστασίας ακτών
Σκοπός / Στόχος : Η πρόσκληση αφορά τη χρηματοδότηση νέων ώριμων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας για παρεμβάσεις διευθέτησης ρεμάτων και χειμάρρων, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και τις οδηγίες του ΥΠΕΝ για τις περιπτώσεις έργων σε περιοχές εκτός ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων . Στόχος είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση εξαιρετικά ευάλωτων περιοχών έναντι του πλημμυρικού κινδύνου, οι οποίες έχουν πληγεί, αφενός από καταστροφικά γεγονότα (π.χ. πλημμύρες, πυρκαγιές, λοιπά έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα) και αφετέρου εξαιτίας ανθρωπογενούς παρέμβασης (για παράδειγμα αυθαίρετη δόμηση).
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Στο πλαίσιο της προτεινόμενης δράσης μπορούν ενδεικτικά και σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες να υλοποιηθούν :
• Έργα για τη διατήρηση των γεωμετρικών στοιχείων των διατομών της κοίτης (ρέματος-χειμάρρου-ποταμού), και κατά συνέπεια της παροχετευτικής της ικανότητας έναντι πλημμυρών.
• Τεχνικά έργα (πασσαλότοιχοι, πτερυγότοιχοι, τοίχοι υπερχείλισης και στέψης, τοίχοι συρματοκιβωτίων κλπ).
• Ενίσχυση πρανών.
• Κατασκευή αναβαθμών, απάλυνση κλίσεως πρανών κ.λπ.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 60.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 26/10/2023  Λήξη: 23/10/2025
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: 2.4.58.2
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
Ταχ. Δ/νση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα, 11527
Πληροφορίες:ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΩΤΣΟΤΥΡΑΣ - Χ. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ.: 2132142232, 2132142294
Email: v.klotsotyras@mou.gr-m.syropoulos@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση