ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

1st Call for Project Proposals of Common Projects INTERREG VI-A Greece-Italy Programme 2021-2027


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Ελλάδα-Ιταλία
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : a) national, regional or local public bodies;
b) bodies governed by public law (as defined in Article 2(4) of Directive 2014/24/EU);
c) bodies governed by private law, non-profit organisations founded according to private law;
d) international organisations registered under the national law of the Member States of the Programme;
e) European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) registered under the national law of the Member States of the Programme.
Θεματικός τομέας :
Θεματικοί υποτομείς :
Σκοπός / Στόχος :
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 44.982.682,33 EUR (EU & National Funds)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη:
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Minimum budget per project: 900.000,00€ (EU & National Funds)
- Maximum budget per project: 2.500.000,00€ (EU & National Funds)
- Minimum budget per partner: 150.000,00€ (EU & National Funds)
Επικοινωνία : Managing Authority Cooperation Programme
Interreg VI-A Greece-Italy 2021-2027
Hellenic Republic. Ministry of Economy and Finance
Zeda Building, 2nd floor-65, Georgikis Sholis Av., 570 01 – Pylaia Thessaloniki, Greece
+30 2310 469600, +30 2310 469659
www.interreg.gr – interreg@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση