ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Έργα Ύδρευσης (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 - 2020)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Αριθμός πρόσκλησης : 5012
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Περιφέρειες,
- Δήμοι,
- Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ),
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Επέκταση / αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης
Σκοπός / Στόχος : Η δράση «2.v.1β/1 Έργα Ύδρευσης (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 - 2020)» εντάσσεται στην κατηγορία δράσεων «2.v.1 Έργα ύδρευσης» του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021- 2027.
Αφορά έργα για την αναβάθμιση, την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με στόχους τον έλεγχο των διαρροών, τη διαχείριση των δικτύων και γενικότερα την εξοικονόμηση καθαρού νερού και ενέργειας. Ειδικότερα αφορά την ολοκλήρωση έργων ύδρευσης, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014- 2020 και πρόκειται να μεταφερθούν στη νέα Π.Π. 2021-2027.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 7.470.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 17/10/2023  Λήξη: 29/02/2024
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: 2.v.1β/1
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΤΡΑ,
Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ.: 2613611404, 2613611400-1
Email: dmixalopoulou@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση