ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Συνεχιζόμενα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Αριθμός πρόσκλησης : 626
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ",
• ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΑΘΙΑΣ,
• ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Η ΖΩΗ),
• ΣΥΖΩΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ,
• ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ,
• ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
(ΑΜΕΑ) «Ο ΣΩΤΗΡ»,
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ,
• ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,
• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ,
• ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ,
• ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ ΚΙΛΚΙΣ,
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ "ΒΗΜΑΤΙΖΩ"
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - ΚΗΦΗ, Κέντρα Διημέρευσης
Σκοπός / Στόχος : Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των δομών από τα ΚΔΗΦ / Λοιπά Κέντρα», τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας2014-2020, μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.
Στόχοι της προκηρυσσόμενης πράξης είναι:
• η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών,
• η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, και
• η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των δομών από τα ΚΔΗΦ / Λοιπά Κέντρα
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 20.000.000 ευρώ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 01/09/2023  Λήξη: 30/11/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: 005.4Β.11.5
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"
Θεσσαλονίκη,
Πληροφορίες: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ
Τηλ.: 2313321726, 2313321700
Email: nleventakis@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση