ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δομές παροχής βασικών αγαθών: κοινωνικό φαρμακείο, παντοπωλείο (συνεχιζόμενες δομές)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Θεσσαλίας
Αριθμός πρόσκλησης : 3970
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμος Λαρισαίων
- Δήμος Βόλου​​
- Δήμος Τρικκαίων
- ΑΜΚΕ "ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ"​​
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά παντοπωλεία κλπ.)
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σκοπός / Στόχος : Συνέχιση χρηματοδότησης της λειτουργίας των δομών παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο, των οποίων η χρηματοδότηση ξεκίνησε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, για διάστημα 26 μηνών από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου τους στο Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021-2027 (στις 31/10/2023) μέχρι 31/12/2025.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 800.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 25/09/2023  Λήξη: 10/10/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : www.thessalia-espa.gr
Επικοινωνία : ΕΥΔ Προγράμματος Θεσσαλία
Λάρισα,
Τηλ: 2413 505100, 2413 505102
Αγλαΐα Νάστου
τηλ: 2413 505129
anastou@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση