ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Διαχείριση Βιοαποβλήτων (Κεντρική Μακεδονία)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Αριθμός πρόσκλησης : 3353
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμοι Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΧΥΤ, ΜΕΑ, Πράσινα Σημεία, Κομποστοποίηση, Σταθμοί Μεταφόρτωσης κλπ)
- Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων
Σκοπός / Στόχος : Η διαχείριση των βιοαποβλήτων αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας πολιτικής για τα απόβλητα και έχει θεσμοθετηθεί σχετικός ποσοτικός στόχος για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων στο Νόμο 4042/2012 και στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ αρ.49/2015).
Η χωριστή συλλογή και διαχείριση των βιοαποβλήτων συνεισφέρει επίσης και στον εθνικό στόχο εκτροπής από την ταφή των Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων μπορεί να ανακυκλωθεί και να ανακτηθεί.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής
βιοαποβλήτων (προμήθεια καφέ κάδων, απορριμματοφόρων, κλαδοτεμαχιστών κ.α.).
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 14.500.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 12/04/2019  Λήξη: 12/11/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Συγκριτική Αξιολόγηση
- Κωδικός Πρόσκλησης: 143.6i
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πληροφορίες: ΤΡΥΦΩΝ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
Τηλ.: 2313 321 722, 2313321700
Email: txatzioannou@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση