ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Συνέχιση Λειτουργίας Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας: Συνέχιση Λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης από ΟΤΑ Α΄ Βαθμού


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3712
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
- ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ​
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - ΚΗΦΗ, Κέντρα Διημέρευσης
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σκοπός / Στόχος : Η δράση αφορά στη συνέχιση της Λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας (ΞΦ), από τους ΟΤΑ Α΄Βαθμού, οι οποίοι χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του ΠεΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020, μέχρι 31/12/2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η συνέχιση της λειτουργίας των Ξενώνων Φιλοξενίας περιλαμβάνει τη συνέχιση ή/και την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και αρωγής, με την οπτική του φύλου και του παιδιού ως εξής:
i) Φιλοξενία των γυναικών και των παιδιών τους.
ii) Κοινωνική και Ψυχολογική στήριξη των ωφελούμενων γυναικών και των παιδιών τους.
iii) Δράσεις Δικτύωσης των Ξενώνων Φιλοξενίας μεταξύ τους, καθώς επίσης και με τα Συμβουλευτικά Κέντρα, λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς καθώς και φορείς υποστήριξης των παιδιών των ωφελουμένων γυναικών
iv) Υπηρεσίες Διερμηνείας σε γυναίκες ωφελούμενες που έχουν υποστεί βία σε όλες τις μορφές ή/και πολλαπλές διακρίσεις, όπως μετανάστριες, γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους.
(λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 16/08/2023  Λήξη: 18/09/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: αττ036
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΤΤΙΚΗ"
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 98-100 Αθήνα, 11741
Πληροφορίες: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΣΜΑ
Τηλ.: 2131501538, 2131501512
Email: spiliotis@mou.gr, dkosma@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση