ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Συνέχιση Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αριθμός πρόσκλησης : 3750
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ,
- ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ,
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Κέντρα Κοινότητας
Σκοπός / Στόχος : Η συγκεκριμένη υποδράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας δομών, Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (εφεξής ΚΗΦΗ), τα οποία χρηματοδοτούντο κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και η ενίσχυση της λειτουργίας τους θα συγχρηματοδοτηθεί μέχρι 31/12/2025, υπό τις προϋποθέσεις και όρους επιλεξιμότητας του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται για τον Ειδικό Στόχο ESO 4.11. Η συνέχιση της συγχρηματοδότησης τους μετά τις 31/12/2025 θα επανεξετασθεί βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.
Σκοπός της υποδράσης είναι η παραμονή των ατόμων τρίτης και τέταρτης ηλικίας στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, η εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών των οικογενειών με ηλικιωμένο μέλος, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των μελών της οικογένειας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : 'Eργα λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 300.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 14/08/2023  Λήξη: 29/09/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΛ28
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ"
Ταχ. Δ/νση: Αλεξάνδρου Σούτσου 35 Τρίπολη, 22132
Πληροφορίες: Σταματίνα Ξύγκου
Τηλ.: 2713601387, 2713601300
Email: sxygou@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση