ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (II)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ)
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Aνάπτυξης και Eπενδύσεων
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : 7283
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • Δήμοι
• Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
• Περιφέρειες
Θεματικός τομέας : - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
- Επενδύσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών. - Ενίσχυση δομών και υποδομών φορέων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή
- Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και προστασίας ακτών
- Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αρχών, της οικονομίας και του πληθυσμού
- Δράσεις ενημέρωση και ευαισθητοποίησης για τη "Κλιματική Αλλαγή"
Σκοπός / Στόχος : Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να εμπίπτουν στον άξονα
προτεραιότητας 2.4 του ΤΠΑ ΥΠΕΣ και να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σχετικών δεικτών παρακολούθησης (εκροής).
Στόχος της προτεραιότητας είναι η πρόληψη & αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από κάθε είδους φυσική καταστροφή ένεκα σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών, κατολισθήσεων, χιονοπτώσεων, παγετώνων κλπ. σε υποδομές αρμοδιότητας των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : 1. Έργα /μελέτες που αφορούν στην εφαρμογή μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών
των μελλοντικών φυσικών καταστροφών
2. Έργα /μελέτες που αφορούν στην εφαρμογή μέτρων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι
φυσικές καταστροφές στις υποδομές αρμοδιότητας των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και όχι σε έργα νέων βελτιωμένων υποδομών.
3.Προμήθειες μονίμων εξοπλιστικών μέσων ή τεχνικού ή άλλου υλικού εξοπλισμού
4.Πάσης φύσεως έξοδα που σχετίζονται ευθέως μ΄ αυτά.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 84.660.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 11/08/2023  Λήξη: 29/03/2024
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2025
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: Π86_22 Φ Κ_2
Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: ΣΤΑΔΙΟΥ 27 ΑΘΗΝΑ, 105 59
Πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΛΛΑ
Τηλ.: 2131364732, 2131364974
Email: i.mpella@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση