ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοπικοιλότητας στις περιοχές Natura της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Αριθμός πρόσκλησης : 3380
Κατηγορία Δικαιούχων : ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Προστασία προστατευόμενων περιοχών οικοτόπων, Natura
- Προστασία βιοποικιλότητας
Σκοπός / Στόχος : Η δράση αφορά στην υποστήριξη των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) με αρμοδιότητα στις 65 χαρακτηρισμένες περιοχές Natura της γεωγραφικής ενότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοπικοιλότητας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές δράσεις:
- Δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού διατήρησης προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών (των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2007/147/ΕΚ), των οποίων ο σημερινός βαθμός διατήρησης κρίνεται μη ικανοποιητικός.
- Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης. Πρόκειται για δράσεις ενημέρωσης πολιτών, χρηστών, παραγωγικών φορέων, σχολείων.
- Δράσεις αποκατάστασης οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί από ανθρώπινη δραστηριότητα ή φυσικά αίτια.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 5.000.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 19/11/2018  Λήξη: 22/07/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Συγκριτική Αξιολόγηση Προτάσεων
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πληροφορίες: ΤΡΥΦΩΝ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
Τηλ.: 2313 321 722, 2313321700
Email: txatzioannou@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση