ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

«Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ήπειρος» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Ήπειρος 2014-2020


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ηπείρου
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμους Αρταίων, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας γ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
Σκοπός / Στόχος : Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ανωτέρω Χωρικές Αρχές (Δήμοι) στην υποβολή νέων ή επικαιροποιημένων προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) για σαφώς ορισμένη περιοχή παρέμβασης εντός της αστικής περιοχής αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον «Οδηγό για τον σχεδιασμό και την υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)» που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Σημειώνεται ότι η επικαιροποίηση δύναται να αφορά την τροποποίηση της περιοχής παρέμβασης και την προσθήκη δράσεων/πράξεων και χωρικών εταίρων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Την περίοδο 2021-2027 προβλέπεται η χρηματοδότηση της υλοποίησης τεσσάρων (4) ΟΧΕ-ΒΑΑ στην περιφέρεια Ηπείρου. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται η συνέχιση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020, και η χρηματοδότηση τριών νέων στρατηγικών ΒΑΑ στους Δήμους Αρταίων, Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 59.412.023,00€: - 56.112.023,00 € μέσω του ΕΤΠΑ και - 3.300.000,00 € μέσω του ΕΚΤ+
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 24/07/2023  Λήξη: 29/09/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΗΠΕΙΡΟΣ"
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΑΛΛΑΣ
Τηλ.: 2651360521, 2651360500
Email: ktziallas@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση