ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Αριθμός πρόσκλησης : 3027
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ,
- ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
Σκοπός / Στόχος : Η παρούσα δράση αφορά σε παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια και την κινητικότητα, τη βελτίωση των υποδομών συνδεσιμότητας και προσβασιμότητας, την αύξηση της επισκεψιμότητας, την ενίσχυση της τουριστικής ελκυστικότητας και την ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών χώρων των περιοχών παρέμβασης, οι οποίες περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της ΠΠ 2014-2020, είναι ήδη ενταγμένες στο ΕΠ ΠΣτΕ 2014-2020 και απαιτείται για διαχειριστικούς λόγους, η απόσυρσή τους από το ΕΠ "Στερεά Ελλάδα" 2014-2020 και η δυνατότητα ένταξής τους στο Πρόγραμμα "Στερεά Ελλάδα" 2021-2027.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : 1. «Αναβάθμιση βατότητας πεζοδρομίων και οδών στην πόλη της Λαμίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5176680,
συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 350.000,00 € και δικαιούχο το Δήμο Λαμιέων,
2. «Παρεμβάσεις σύνδεσης Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Θήβας με το περιαστικό Δάσος του Μοσχοποδίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5183798, συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 1.200.000,00 € και δικαιούχο το Δήμο Θηβαίων. Ενδεικτικά, δύναται να χρηματοδοτήσει εργασίες για τη βελτίωση της βατότητας, της κυκλοφορίας και της ασφάλειας δημοτικών οδών, την κατασκευή/διαπλάτυνση/ ανακατασκευή πεζοδρομίων, τη δημιουργία-επέκταση ποδηλατοδρομικών διαδρομών, τον οδοφωτισμό κλπ. Επισημαίνεται ότι, η τοπική οδοποιία δεν είναι κατά κανόνα επιλέξιμη, εκτός εάν αποτελεί μέρος χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά αποδεικνύονται ότι είναι απαραίτητα.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.995.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 10/07/2023  Λήξη: 28/07/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: 16 Α/Α Πρόσκλησης
1η Τροποπίηση, Προϋπολογισμός: https://www.stereaellada.gr/sites/default/files/field/file/prosklisi/2023-07/1%CE%B7%20%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_16.pdf
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
Πληροφορίες: Λ. ΒΕΛΛΙΟΣ
Τηλ.: 2231350909, 2231350900
Email: lvellios@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση